Coram Deo, die NG Kerk in Risiville Drie Riviere Vereeniging

Coram Deo

Die NG gemeente in Risiville, Vereeniging

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:   016 4231205/0829272575

Tuisblad Aanbid saam Word deel Maak 'n verskil Ons plek Bestuur Personeel Prys Kontak

Die leierskap van Coram Deo het besluit om ‘n inisiatief van stapel te stuur om predikers aan te moedig en te help om met groter impak te preek. Hierdie inisiatief staan bekend as Die Preek Laboratorium.

Die preek laboratorium is nie bedoel as ‘n plek vir akademies-teoretiese opleiding nie. Dit is eerder ‘n plek waar predikers betrokke raak in ‘n persoonlike ontwikkelingsproses. Die klem val nie op die vermeerdering van kennis nie, maar op persoonlike groei en die ontginning/gebruik van kommunikatiewe elemente en vaardighede wat die impak van ‘n preek kan verhoog.

In hierdie sin sal die Preek Laboratorium funksioneer as aanvulling tot bestaande opleiding. Die klem sal egter val op die praktyke van effektiewe oordrag, dit is, op metodes van aanbieding wat mense se harte en lewens aangryp en verskuif.

Die preek laboratorium sou daarom beskryf kon word as ‘n vakleerlingskap in die vaardigheid van impak prediking. En die doel daarvan: om predikers te begelei om die innerlike sekuriteit en selfvertroue te ontwikkel om met oortuiging preke aan te bied wat mense se lewens op alle vlakke van hul menswees (in besonder die vlak van hulle ervaarde geloofslewe) aanraak.

Tydens die preek laboratorium sal dr. Floris Knouwds (of iemand anders) as inleier optree om gesprekke oor relevante onderwerpe aan die gang te sit. Die idee is dan dat dit telkens die groep stimuleer om een tree verder te gee op hulle eie pad van navorsing, ontdekking en persoonlike ontwikkeling. Later sal groeplede op grond van hul eie navorsing sake aan die orde stel en die groep begelei. Die idee is juis dat die preek laboratorium ‘n samewerkende (kollektiewe) proses sal wees en dat daaruit ‘n unieke leermodel sal ontwikkel vir die predikers wat betrokke is.

Gesprekke/sake wat by die preek laboratorium hanteer word,  sal aanvanklik op die volgende manier hanteer word:


1. ‘n Kort definisie en/of omskrywing van die saak waaroor die gesprek gaan – in terme van die problematiek waarmee predikers te make het en die saak waarmee gewerk gaan word. Byvoorbeeld: “Ervarings van die verlede (onder andere in skole en kerke) leer mense om op ‘n passiewe manier na preke te luister. Daarom verloor jy hulle aandag outomaties – dit is, as jy nie maniere vind om hulle telkens en deurlopend by jou stof te betrek nie. ‘n Verdere probleem is dat predikers dikwels te beperk dink oor die maniere waarop die hoorder se aandag gevang kan word. Daarom is dit belangrik om jou repertoire van metodes waarmee jy hulle in die stof te betrek, uit te brei. Sodat jy op ‘n bewuste vlak kan beplan vir en sorg dat jy jou hoorder se aandag behou.”

2. Die beginsel/s wat jy moet verstaan om meer effektief te raak om mense se aandag te betrek by die inhoud van jou preek. Byvoorbeeld: hoe om die verskillende vlakke van menswees en menslike funksionering te gebruik om hoorders se aandag telkens terug te kry.

3. Praktiese metodes/tegnieke vaardighede (een op ‘n keer) wat jou vermoë kan verhoog om mense se aandag te betrek by die inhoud van jou preek. Byvoorbeeld: Hoe om stiltes bewustelik te gebruik om die hoorder in te trek in die stof wat jy hanteer.

4. Praktiese demonstrasie en inoefening van tegnieke/vaardighede.

5. Beplanning vir die gebruik en inoefening van vaardighede in jou eie gemeente.

6. Persoonlike inoefening in jou preke in die gemeente (doen wat jy ontdek het!).

7. Deurlopende gesprek oor ervarings, vrae en ontdekkings in ‘n geslote internet Forum.

8. Persoonlike terugvoer (“debriefing”) oor jou ervaring by die volgende preek laboratorium – sodat ons by mekaar kan leer en mekaar kan aanmoedig om prakties te bly werk aan die skep van meer effektiewe preke.

Inhoud

Sommige van die onderwerpe wat iewers langs die pad op die tafel kan kom, is die volgende:

Vereistes vir deelname aan die preek laboratorium:

Om deel te neem aan die preek laboratorium gaan van jou ‘n duidelike en aktiewe verbintenis aan die volgende vra:.

  1. om 6 vol dae per jaar (versprei deur die loop van die jaar) in jou program te allokeer om die preek laboratorium by te woon, dit is, om tyd daarvoor oop te maak en dit ‘n prioriteit te maak;
  2. om deel te neem aan die persoonlike ontdekkingstog waarop jy begelei word, dit is, om saam te dink, saam te soek, saam te praat en saam te groei na ‘n plek in jou lewe waar jy met meer selfvertroue en impak die inhoud van jou preke kan oordra;
  3. om die ontdekkings wat jy in die laboratorium maak na die praktyk deur te voer deur (dit in te oefen) en daarmee te eksperimenteer in jou preke in die gemeente;
  4. om jou eie (persoonlike) vrae, nadenke en ontdekkings in ‘n joernaal te verwoord en met die res van die groep te deel;
  5. om deel te word van en deel te neem neem aan ‘n geslote “Facebook” groep – een waar die gesprek rondom impak prediking deurlopend gevoer word; en
  6. om een aspek van impak prediking te kies (een wat jou hart roer!), om daaroor navorsing te doen (in teorie en praktyk) en om jou resultate met die groep te deel.

Datums:

Die tweede rondte van die Preek Laboratorium skop af in Februarie 2019,
word aangebied by Coram Deo NG Gemeente.Lucasstraat 37, Risiville, in Vereeniging
en wel op die volgende datums:
      13-14 Februarie,
      10-11 April, en
      12-13 Junie
elke dag van 08h30 - 16h30

Die kostes sal R1500.00 per persoon vir die 6 dae.


Om in te skryf:

betaal jy jou R1500 in by:  

Coram Deo NG Gemeneente, ABSA Drie Riviere, Rekeningnommer: 2860580155

en stuur jou kontak info en bewys van betaling aan fknouwds@telkomsa.net.

As gevolg van die aard van die Preek Laboratorium sal slegs ‘n beperkte hoeveelheid predikers daaraan kan deelneem.

Vir meer inligting of navrae:

Indien jy enige verdere vrae het (of sommer net wil gesels) oor die preek laboratorium, kan jy dr. Floris Knouwds kontak
by 016 4231205 of 0829272575
of per e-pos by
fknouwds@telkomsa.net.


Vir meer inleidende inligting, kan jy die inleidende videos (in volgorde) op Youtube kyk:

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Die Preek Laboratorium